In het voorjaar van 2003 is uit een contact tussen drie voorgangers en mensen van het Interkerkelijk Stadsgebed een idee gegroeid om een dag van gebed te organiseren voor de stad Spijkenisse. Er was een gezamenlijk verlangen om iets voor de stad en haar inwoners te betekenen. In mei ging een brief uit van de stuurgroep naar alle kerken om hier aan mee te werken. In september ging de werkgroep Dag van Gebed van start die bestond uit een groep christenen uit zo'n tien verschillende kerken en gemeenten. Met elkaar organiseerden zij de Dag van Gebed op 15 mei 2004.
© Stichting Vrede voor de Stad Spijkenisse 2023
Geschiedenis
Geschiedenis

Deze dag verliep zo succesvol dat de organiserende werkgroep besloot

om verder te gaan. Samen bidden voor dingen die zich in de stad afspelen

is belangrijk maar daarnaast groeide het verlangen om dienstbaar te zijn.

Niet alleen bidden maar ook doen.

Dit leidde er toe dat de naam van de werkgroep gewijzigd werd in Vrede

voor de Stad.

Vrede voor de Stad wil daadwerkelijk iets betekenen voor Spijkenisse door

een bijdrage te leveren aan het welzijn van de stad. Ze wil dat doen door

mee te helpen aan bestaande projecten.

Vanwege de uitbreiding van de activiteiten van Vrede voor de Stad werd

het noodzakelijk om tot oprichting van een stichting te komen.

Op 25 augustus 2006 is de Stichting Vrede voor de Stad opgericht.

Het oprichtingsbestuur van de Stichting Vrede voor de Stad.

v.l.n.r.: ds. A. van Ek (bestuurslid) M. van Ek (secretaresse), ds. D.A.J.

Sonneveld (voorzitter), R. Visser (penningmeester), H. Visser (bestuurslid),

T. van Kouteren (bestuurslid) C. Westdijk (bestuurslid).

free hit counters

De projecten die in 2005 van start gingen waren: De Hartelborgt, De Voedselbank, Stichting Leergeld en

een project van het Leger des Heils. In 2006 is het project van het Leger des Heils vervangen door: Ons

Pardon, in 2008 verder als Vluchteling, Kerk en Maatschappij

Vanaf het najaar 2007 is Vrede voor de Stad vertegenwoordigd in de WMO-raad (Wet Maatschappelijke

Ondersteuning). Deze vertegenwoordiger wordt gesteund door de WMO-kerngroep, een werkvorm

vanuit de projectgroep-WMO waarin vertegenwoordigers van alle kerken en gemeenten zitting hebben.

Het zesde en laatste project van Vrede voor de Stad is het project BudgetMaatjes Spijkenisse. (In 2010

gestart onder de naam SchuldHulpMaatje Spijkenisse)

Stichting Vrede voor de Stad organiseert twee maal per jaar een Interkerkelijk Diaconaal Beraad, een

ontmoetingsavond voor diakenen, PCI-leden en diaconaal betrokkenen. Binnen de projecten zijn meer

dan 100 vrijwilligers actief.

Sinds februari 2014 is de voedselbank Spijkenisse en omstreken een eigen stichting. Uiteraard blijft de Voedselbank een project van Vrede voor de Stad. Sinds 1 januari 2017 kennen we de projectgroep Bron van Vrede. De (voormalige) Raad van Kerken Spijkenisse en de gebedsgroep van Vrede voor de Stad zijn in deze projectgroep gaan samenwerken.

Sinds de oprichting van de stichting Vrede voor de Stad is Leergeld een project geweest waarvoor VvdS

zich heeft ingezet. Deze inzet betrof m.n. de werving van vrijwilligers. Het bestuur en beleid van

Leergeld waren en zijn echter volledig de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Leergeld

Voorne Putten. En daaronder valt dus ook de financiële verantwoordelijkheid. Inmiddels, ruim 10 jaar na

de oprichting van VvdS, is de situatie in die zin gewijzigd, dat ook de vrijwilligerswerving in de praktijk

geen onderdeel meer uitmaakt van het werk van VvdS. Na uitvoerig overleg tussen beide

stichtingsbesturen is daarom besloten om met ingang van 2017

Leergeld niet langer meer als een project van VvdS te beschouwen.

Wat wel blijft is de onderlinge uitwisseling van informatie, waar relevant, tussen beide stichtingen. Zo

trekken beide stichtingen samen op bij de uitvoering van het armoedebeleid van de Gemeente

Nissewaard, en zijn de lijnen tussen VvdS algemeen, en het werk van de Voedselbank en van

Budgetmaatje specifiek heel kort.

In het halfjaarlijkse overleg in het Interkerkelijk Diaconaal Beraad is dit besluit reeds eerder gemeld,

maar het leek ons zinvol dit ook formeel aan alle andere betrokkenen mee te delen.

Voor meer en actuele informatie: https://www.leergeld.nl/voorne-putten