De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is in 2007 ingevoerd als een samenvoeging van de Welzijnswet, de Wet Voorziening Gehandicapten en delen van de AWBZ, waarbij de uitvoering van de WMO ondergebracht is bij de gemeenten. Hierdoor is er voor de bevolking nogal wat veranderd, onder andere door de scheiding tussen hulp en zorg. Het motto van de WMO is: “zolang mogelijk meedoen in de maatschappij, soms met hulp en/of extra voorzieningen en/of extra middelen”. Volgens de Wmo moet er voor hulp eerst een beroep gedaan worden op de zogenaamde civil society, zeg maar het netwerk rondom de hulpvrager zoals, de familie, de buurt, de vereniging en …….. de kerk, voordat er een beroep gedaan wordt op de burgerlijke gemeente. Dit is als het ware een overgang van de welvaartsmaatschappij (verzorgingsstaat) naar de zorgzame samenleving waar we allen misschien niet rechtstreeks maar wel zijdelings mee te maken hebben. Dit lijkt, en is misschien ook wel, een “ordinaire” bezuinigingsmaatregel maar het biedt ook ruimte, en heeft voordelen, waar wij als kerken op in willen spelen, als één van de grootste clubs van vrijwilligers in de Spijkenisser samenleving. Vooral de diaconieën in onze kerken zijn daarbij betrokken, in het bijzonder op die plekken waar de “gaten” vallen en als overbrugging naar de reguliere zorg. Vrede voor de Stad is samen met Humanitas vertegenwoordigd in de WMO-adviesraad die als taak heeft het college van B&W gevraagd en ongevraagd te adviseren over onderwerpen die betrekking hebben op de WMO. Om die adviesfunctie goed uit te kunnen voeren is er binnen Vrede voor de Stad een kerngroep WMO opgericht bestaande uit 5 personen van verschillende kerkgemeenschappen. Hiermee overlegt de vertegenwoordiger over de maatschappelijke problemen die in Spijkenisse en veelal ook binnen de kerkgemeenschappen aan de orde zijn. Een goede samenwerking tussen de diverse diaconieën is daarvoor ook een extra voorwaarde zodat er geen zaken dubbel lopen, acties beter op elkaar af kunnen stemmen, van elkaar kunnen leren en naar de gemeente duidelijker en doelmatiger op kunnen treden. http://www.kerkenwmo.nl
© Stichting Vrede voor de Stad Spijkenisse 2023
Projectgroep WMO
Projectgroep WMO gesteund door WMO-kerngroep
free hit counters